MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 城市花園 第12座 996 871 35000 C006979 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 城市花園 第12座 907 809 36000 C122489 詳情
  2019-06-27 住宅 北角 城市花園 第12座 996 871 41000 C070113 詳情
  2019-06-10 住宅 北角 城市花園 第12座 996 871 22.000 42000 C057764 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1045 20.500 C059074 詳情
  2019-04-24 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1029 19.300 43000 P125863 詳情
  2019-04-24 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1029 19.300 43000 P044383 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.