MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1835 1425 80000 004912 詳情
  2018-11-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 2026 1561 110000 P004885 詳情
  2018-11-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 765 569 31000 B056030 詳情
  2018-11-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1133 860 51000 P004728 詳情
  2018-11-15 住宅 北角 豪廷峰 第01座 783 580 31000 C088895 詳情
  2018-11-11 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1835 1425 82000 004912 詳情
  2018-11-10 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1835 1425 80000 C004912 詳情
  2018-11-03 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1058 794 22.800 B035123 詳情
  2018-11-01 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1133 860 22.800 C004921 詳情
  2018-09-24 住宅 北角 豪廷峰 第01座 1852 1439 42.000 C004915 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.