MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 12.800 P020527 詳情
  2020-11-26 車位 北角 城市花園 -- -- 2.100 P021067 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 永光閣 468 296 16800 P125514 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 城市花園 第08座 1097 963 36500 P132665 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 12.200 P020527 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 城市花園 第11座 1295 1127 45000 C023687 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 和富中心 第05座 936 834 30000 P002039 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 和富中心 第12A座 1189 1023 40000 P080115 詳情
  2020-11-26 住宅 北角 新和富大廈 488 351 6.100 C133847 詳情
  2020-11-25 住宅 北角 城市花園 第11座 1392 1215 35.000 C045575 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.