MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 城市花園 第04座 1048 942 17.000 P000654 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 13.500 C121545 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 26800 C132063 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 26500 P028427 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 渣華大樓 454 297 6.280 C084226 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 14.200 C124944 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 和富中心 第16座 953 840 14.600 C137666 詳情
  2022-05-23 住宅 北角 和富中心 第16座 953 843 32000 C005422 詳情
  2022-05-21 住宅 北角 和富中心 第01座 963 875 16.000 C118866 詳情
  2022-05-21 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 11.000 C097431 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.