MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-07-16 住宅 北角 景興閣 531 379 6.680 18000 C111499 詳情
  2019-07-16 住宅 北角 僑裕大廈 571 440 20000 P094862 詳情
  2019-07-16 住宅 北角 寶豐大廈 497 406 6.800 F076817 詳情
  2019-07-16 住宅 北角 偉文大廈 732 620 26800 P130431 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 城市花園 第11座 1380 1207 52000 C122193 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 城市花園 第03座 718 633 11.600 30000 C099279 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 45000 C082196 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 和富中心 第03座 1246 1073 45000 P068726 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 景文樓 700 517 21800 F071272 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 莊士維港軒 534 350 21000 P027833 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.