MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 12.000 P125510 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 尚譽 -- 288 23000 P132298 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 康澤花園 C座 724 568 11.200 C090953 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 新和富大廈 488 351 6.350 C020900 詳情
  2021-01-24 住宅 北角 城市花園 第08座 655 569 11.800 C134643 詳情
  2021-01-23 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 1308 27.800 C021698 詳情
  2021-01-23 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 16.000 C075260 詳情
  2021-01-23 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 45000 C024075 詳情
  2021-01-23 住宅 北角 和富中心 第14座 846 733 13.000 F061716 詳情
  2021-01-23 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 19.800 P113100 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.