MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 北角中心大廈 C座 738 653 9.800 28000 P077723 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 尚譽 -- 163 15000 C126721 詳情
  2018-12-14 商舖 北角 嘉興大廈 1230 -- 80000 C076615 詳情
  2018-12-14 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 58000 P105788 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 健威花園 C座 507 446 18500 C128480 詳情
  2018-12-14 商舖 北角 耀明大廈 822 -- 55000 C029079 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 尚譽 -- 166 15000 P128554 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 36000 C128475 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 尚譽 -- 193 16800 P123485 詳情
  2018-12-14 住宅 北角 北角中心大廈 B座 732 653 9.800 P113521 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.