MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 和富中心 第12A座 936 826 12.000 C118968 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 26.500 P111561 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 華凱大廈 A座 865 681 9.200 22000 P122460 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 城市花園 第08座 1080 947 14.000 35000 C108580 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 和富中心 第14座 1193 1031 15.500 P004502 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 22.000 P112357 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 1308 16.900 P029413 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 12.800 35000 P115311 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 10.500 P020487 詳情
  2024-05-30 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 30000 C007270 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.