MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-09-20 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 14.000 C084280 詳情
  2019-09-20 住宅 北角 富家閣 -- -- 22000 P026317 詳情
  2019-09-20 住宅 北角 和富中心 第17座 963 874 17.000 C101190 詳情
  2019-09-20 住宅 北角 城市花園 第12座 907 809 15.300 C130760 詳情
  2019-09-18 住宅 北角 和富中心 第03座 846 733 30000 C055381 詳情
  2019-09-18 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 40000 C082196 詳情
  2019-09-18 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 32.000 46000 P121302 詳情
  2019-09-17 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 48000 P129286 詳情
  2019-09-17 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 15.000 P120961 詳情
  2019-09-17 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 7.100 19500 C095143 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.