MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 英皇中心 348 266 5.090 P119911 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 16.800 P115311 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 17.000 C075260 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 13.400 29000 P132289 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 38500 C082196 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 32000 C123292 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第12座 870 773 29500 C100071 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 32000 C098029 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 24.800 45000 P000331 詳情
  2020-09-29 住宅 北角 城市花園 第08座 1176 1032 23.800 40000 C083874 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.