MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-02-26 住宅 北角 渣華大樓 454 299 4.800 P134869 詳情
  2021-02-26 住宅 北角 渣華大樓 -- -- 4.800 P134869 詳情
  2021-02-26 住宅 北角 和富中心 第02座 942 847 32000 P005271 詳情
  2021-02-25 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 13500 C069449 詳情
  2021-02-25 住宅 北角 和富中心 第05座 952 845 30000 C097634 詳情
  2021-02-25 住宅 北角 和富中心 第12A座 899 795 32000 P086947 詳情
  2021-02-24 住宅 北角 民眾大廈 800 494 21000 F068594 詳情
  2021-02-21 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 13.000 P134823 詳情
  2021-02-21 住宅 北角 和富中心 第11座 1537 1308 27.800 C021698 詳情
  2021-02-21 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 13.000 C104571 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.