MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-05-25 住宅 北角 新和富大廈 -- -- 6.580 P009119 詳情
  2019-05-25 住宅 北角 和富中心 第12A座 -- -- 20.800 C070645 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 30.800 P007880 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 渣華大樓 454 299 5.780 C116325 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 29000 C078580 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 20.000 P000505 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 24.000 P021119 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 16.500 C006839 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 城市花園 第06座 1368 1226 21.000 P093056 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 和富中心 第10座 1537 1308 33.000 P014023 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.