MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 城市花園 第11座 1380 1207 52000 C122193 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第03座 1246 1073 23.000 C083289 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 38000 P089295 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第15座 1246 1073 38000 C084003 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第12A座 1189 1023 45000 C093023 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第14座 1246 1073 20.500 P093926 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第12座 1537 1308 50000 P024263 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 50000 P004655 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 城市花園 第04座 1048 912 42000 C113347 詳情
  2020-03-28 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 25000 C076492 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.