MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2022-08-17 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 30000 P004200 詳情
  2022-08-16 商舖 北角 嘉雲樓 200 -- 25000 C122194 詳情
  2022-08-13 車位 北角 城市花園 -- -- 2.380 C116566 詳情
  2022-08-13 住宅 北角 和富中心 第08座 1537 1308 48000 C053234 詳情
  2022-08-13 住宅 北角 和富中心 1537 1308 45000 C053234 詳情
  2022-08-12 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 23.600 C094897 詳情
  2022-08-11 車位 北角 城市花園 -- -- 3700 C057874 詳情
  2022-08-10 住宅 北角 和富中心 第06座 1537 1308 23.600 C094897 詳情
  2022-08-10 車位 北角 城市花園 -- -- 2.180 C099900 詳情
  2022-08-10 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 12.500 C093997 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.