MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第12座 1180 1029 19.300 43000 P044383 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 20.000 P000505 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 15.500 P004421 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 13.000 P021409 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 13.800 C021374 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第03座 896 792 13.800 C085140 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 14.200 36000 P079734 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 42000 C057452 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 24.500 P052793 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第08座 1150 1010 18.380 P004134 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.