MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-10-27 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 19.800 P028804 詳情
  2020-10-26 住宅 北角 城市花園 第07座 -- -- 23000 B034569 詳情
  2020-10-26 住宅 北角 富澤花園 富達閣 762 652 25000 P083139 詳情
  2020-10-26 住宅 北角 和富中心 第02座 942 847 35000 P005271 詳情
  2020-10-26 住宅 北角 和富中心 第02座 -- -- 20.000 P028804 詳情
  2020-10-26 住宅 北角 富澤花園 富達閣 762 652 25000 P083139 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第11座 1392 1215 28.000 39800 C007768 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第10座 1097 924 38000 P000529 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第03座 896 807 31000 C102732 詳情
  2020-10-25 住宅 北角 城市花園 第01座 896 807 13.400 29000 P132289 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.