MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-01-18 住宅 北角 城市花園 第08座 1176 1032 37000 C120869 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 14800 P009186 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 和富中心 第17座 1431 1267 45000 C080566 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 城市花園 第14座 674 568 27800 C003445 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 和富中心 第14座 807 703 33000 P074097 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 28000 P044076 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 城市花園 第10座 687 596 24000 P000695 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 33000 007354 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 城市花園 第11座 1392 1215 45000 C007768 詳情
  2019-01-17 住宅 北角 港運城 第02座 975 780 16.500 C065951 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.