MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-02-05 住宅 北角 和富中心 第05座 936 834 29000 P002039 詳情
  2023-02-05 住宅 北角 和富中心 第01座 1431 1249 18.800 P129305 詳情
  2023-02-05 住宅 北角 城市花園 第07座 1151 1012 16.500 33000 C006763 詳情
  2023-02-05 住宅 北角半山 富麗園 C座 786 684 11.800 P132328 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 明暉大廈 A座 339 229 4.200 P139601 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 城市花園 第01座 883 792 24000 P120709 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 和富中心 第12A座 1189 1023 20.000 40000 P080115 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 和富中心 第04座 1246 1073 42000 C065012 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 城市花園 第03座 883 792 30000 C014544 詳情
  2023-02-04 住宅 北角 城市花園 第14座 717 598 25000 P001887 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.