MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-11-29 住宅 北角 皇冠大廈 -- 874 19000 C136031 詳情
  2023-11-27 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 17.800 C065053 詳情
  2023-11-27 寫字樓/工貿 北角 澤盈中心 410 -- 3.500 P141603 詳情
  2023-11-26 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 34000 P129424 詳情
  2023-11-25 住宅 北角 光超台 B座 -- -- 6.230 F088521 詳情
  2023-11-24 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 34000 P129424 詳情
  2023-11-24 住宅 北角 和富中心 第09座 1537 1308 45000 P000294 詳情
  2023-11-24 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 35326 C141572 詳情
  2023-11-23 住宅 北角 和富中心 第03座 1246 1073 16.500 P068726 詳情
  2023-11-22 住宅 北角 城市花園 第12座 996 871 36000 C070113 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.