MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 兆文樓 1898 -- 29.000 75000 C124355 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 皇子薈 2080 -- 48000 P130433 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 銀輝大廈 503 -- 25000 P009148 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 明暉大廈 180 -- 30000 P132108 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 添金閣 1300 -- 70000 C026199 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 盈富閣 1713 -- 190000 P132109 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 42000 P105788 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 嘉興大廈 600 -- 23000 C103769 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 港輝豪庭 850 -- 65000 C090756 詳情
  2020-03-27 商舖 北角 豐昌大廈 800 -- 40000 P118960 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.