MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 銀輝大廈 503 -- 16.000 25000 P009148 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 銀輝大廈 503 -- 16.000 25000 P009148 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 中天樓 -- -- 25.000 50000 P107643 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 500 -- 30000 P071085 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 皇子薈 2080 -- 48000 P130433 詳情
  2019-11-17 商舖 北角 仁寶閣 600 -- 42000 P105788 詳情
  2019-11-04 商舖 北角 城市花園商場 第01-03座 162 -- 8500 C130948 詳情
  2019-11-01 商舖 北角 城市花園商場 第07-14座 -- -- 18000 C108521 詳情
  2019-11-01 商舖 北角 耀明大廈 -- -- 58000 C096836 詳情
  2019-10-26 商舖 深水步 長華大廈 402 -- 8.680 P125271 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.