MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-01-22 商舖 北角 美都大廈 500 -- 32.000 C128737 詳情
  2021-01-19 寫字樓/工貿 北角 威邦商業中心 300 -- 8300 P001632 詳情
  2021-01-06 商舖 北角 城市花園 第1-3座 750 -- 28.000 45000 C075048 詳情
  2021-01-06 商舖 北角 丹桂閣 350 -- 38000 C071312 詳情
  2021-01-01 商舖 北角 北角城市中心商場 城市花園第01-03座 258 -- 11.000 23500 C111374 詳情
  2020-12-23 商舖 長沙灣 冠榮大廈 400 -- 8.680 P042832 詳情
  2020-12-15 商舖 北角 新都城大廈 267 -- 50000 P134239 詳情
  2020-12-15 商舖 北角 明暉大廈 380 -- 25.000 39000 C094081 詳情
  2020-12-15 商舖 北角 銀輝大廈 1600 -- 100000 P022851 詳情
  2020-11-16 商舖 北角 新都城大廈 371 -- 35000 P134238 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.