MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-06-17 北角 驥華苑 5 1 2.542 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 建業大廈 19 F 304 2.850 @9375 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 慧雲峰 29 C 1116 16.100 @14427 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 慧雲峰 29 C 1116 16.100 @14427 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 建邦大廈 7 A 431 3.480 @8074 詳情 最近放盤
  2024-06-17 北角 縉景台 第01座 27 B 628 6.480 @10318 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 豐華大廈 8 21A 2.000 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 港運城 第03座 19 H 975 12.180 @12492 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 嘉信大廈 B座 7 6 526 5.200 @9886 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 柏景台 第02座 14 D 1130 15.600 @13805 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 康澤花園 D座 33 2 765 8.400 @10980 詳情 最近放盤
  2024-06-14 北角 柏蔚山 第03座 6 J 15.000 詳情 最近放盤
  2024-06-13 北角 維港頌 第06座 9 B 9.380 詳情 最近放盤
  2024-06-13 北角 明園 第01期 5 5 6.450 詳情 最近放盤
  2024-06-13 北角 華禮大廈 3 F 402 3.530 @8781 詳情 最近放盤
  2024-06-13 北角 金龍大廈 A座 5 1 17.080 詳情 最近放盤
  2024-06-13 北角 金龍大廈 C座 14 3 962 12.080 @12557 詳情 最近放盤
  2024-06-12 北角 威明閣 16 D 606 5.280 @8713 詳情 最近放盤
  2024-06-12 北角 宜安大廈 13 E 4.380 詳情 最近放盤
  2024-06-12 北角 柏傲山 第06座 32 A 82.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.