MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2019-03-25 北角 百福花園 百勝閣 D座 14 F 630 7.780 @12349 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 國賓大廈 12 D 445 5.100 @11461 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 嘉興大廈 8 B 4.180 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 維峰 12 B 7.160 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 百福花園 家福閣 L座 16 G 650 7.980 @12277 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 金運大廈 1 C 3.200 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 富澤軒 18 A 5.980 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 華禮大廈 1 20,55 1.000 詳情 最近放盤
  2019-03-25 北角 景興閣 18 C 505 5.800 @11485 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 怡家洋樓 20 B 439 5.600 @12756 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 柏蔚山 第03座 23 C 15.580 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 城市花園 第13座 22 G 907 14.000 @15436 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 嘉富大廈 4 C 301 3.900 @12957 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 康明苑 4 B 1682 22.000 @13080 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 丹拿花園 第04座 5 H 815 13.680 @16785 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 景暉閣 9 B 551 7.450 @13521 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 華康大廈 21 A 551 6.520 @11833 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 健威花園 C座 24 8 507 7.300 @14398 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 英皇中心 24 G 348 4.610 @13247 詳情 最近放盤
  2019-03-22 北角 樂嘉中心 第01座 22 B 11.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.