MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-09-16 北角 怡家洋樓 9 D 355 4.750 @13380 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 富澤花園 富達閣 20 C 762 11.650 @15289 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 康澤花園 B座 28 3 572 8.200 @14336 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 6 10 6.350 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 明月大廈 17 C 317 4.300 @13565 詳情 最近放盤
  2021-09-16 北角 維峰 25 B 7.560 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 五洲大廈 20 C 10.500 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 怡昇洋樓 16 D 555 7.680 @13838 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 富澤軒 8 B 551 6.000 @10889 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 寶德樓 15 689 6.660 @9666 詳情 最近放盤
  2021-09-15 北角 添金閣 20 A 335 3.500 @10448 詳情 最近放盤
  2021-09-14 北角 海興大廈 9 A 474 5.930 @12511 詳情 最近放盤
  2021-09-14 北角 明月大廈 14 D 290 3.630 @12517 詳情 最近放盤
  2021-09-14 北角 柏景台 第02座 15 F 1112 22.500 @20234 詳情 最近放盤
  2021-09-14 北角 維峰 29 C 7.600 詳情 最近放盤
  2021-09-13 北角 丹拿花園 第04座 11 C 893 13.380 @14983 詳情 最近放盤
  2021-09-13 北角 田華閣 22 B 8.880 詳情 最近放盤
  2021-09-10 北角 胡日皆大廈 15 A 430 2.000 @4651 詳情 最近放盤
  2021-09-10 北角 明苑中心 23 B 434 5.500 @12673 詳情 最近放盤
  2021-09-09 北角 百福花園 康福閣 J座 17 C 650 8.000 @12308 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.