MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2021-02-25 北角 尚譽 11 C 4.000 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 五洲大廈 21 F 1.800 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 富澤花園 富達閣 21 H 738 9.980 @13523 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 金豐大廈 11 B 464 5.260 @11336 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 嘉華洋樓 15 A 7.000 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 嘉運大廈 22 B 308 3.980 @12922 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 形品 15 G 714 8.500 @11905 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 健威花園 B座 17 4 507 7.330 @14458 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 莊士維港軒 11 B 494 7.300 @14777 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 富景閣 8 C 355 4.600 @12958 詳情 最近放盤
  2021-02-25 北角 丹拿花園 第05座 15 H 11.750 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 錦屏樓 11 A1 1.500 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 昌明洋樓 A座 16 1 9.990 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 健威花園 C座 26 1 507 8.100 @15976 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 維景台 5 B 1212 15.000 @12376 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 君悅華庭 18 A 606 7.300 @12046 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 怡昇洋樓 7 B 500 6.400 @12800 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 啟禮閣 7 C 466 6.280 @13476 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 柏景台 第01座 17 H 1210 24.500 @20248 詳情 最近放盤
  2021-02-24 北角 城市花園 第07座 24 E 1173 20.500 @17477 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.