MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-01-21 北角 國賓大廈 7 H 425 6.050 @14235 詳情 最近放盤
  2020-01-21 北角 百福花園 百佳閣 C座 15 C 630 7.700 @12222 詳情 最近放盤
  2020-01-21 北角 君譽峰 5 L 6.080 詳情 最近放盤
  2020-01-21 北角 城市花園 第09座 18 A 1150 17.880 @15548 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 惠風閣 5 A 9.350 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 愛琴軒 23 B 486 5.960 @12263 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 永光閣 25 C 468 5.360 @11453 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 兆年大廈 14 A 377 4.000 @10610 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 百福花園 家福閣 L座 8 A 720 7.800 @10833 詳情 最近放盤
  2020-01-20 北角 明暉大廈 B座 7 4 339 4.600 @13569 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 愛琴軒 19 B 486 6.130 @12613 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 港運城 第02座 8 A 945 13.000 @13757 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 君譽峰 10 L 6.218 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 萬寶大廈 6 A 549 5.650 @10291 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 宜安大廈 10 H 4.500 詳情 最近放盤
  2020-01-17 北角 城市花園 第05座 6 F 996 13.180 @13233 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 新都城大廈 A座 (01-16室) 25 1 6.180 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 友福園 23 B 6.600 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 建邦大廈 18 A 431 5.200 @12065 詳情 最近放盤
  2020-01-16 北角 友福園 23 B 6.600 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.