MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2020-03-26 北角 啟禮閣 22 B 466 6.880 @14764 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 富蘭苑 14 B 540 5.400 @10000 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 福華大廈 5 B 4.900 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 和富豪庭 9 B 654 7.320 @11193 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 明軒 3 B 1019 10.600 @10402 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 百福花園 安福閣 E座 10 E 565 7.000 @12389 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 和富大樓 9 B 5.450 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 港運城 第02座 21 H 947 13.780 @14551 詳情 最近放盤
  2020-03-26 北角 榮發大廈 2 C 319 3.200 @10031 詳情 最近放盤
  2020-03-25 北角 維多利中心 第01座 21 A 9.990 詳情 最近放盤
  2020-03-25 北角 形品 27 B 443 6.650 @15011 詳情 最近放盤
  2020-03-25 北角 明園 第01期 5 9 5.000 詳情 最近放盤
  2020-03-25 北角 明月大廈 14 C 317 4.100 @12934 詳情 最近放盤
  2020-03-25 北角 明暉大廈 A座 15 4 339 4.880 @14395 詳情 最近放盤
  2020-03-24 北角 景愉居 8 B 1539 15.000 @9747 詳情 最近放盤
  2020-03-24 北角 尚譽 28 C 4.700 詳情 最近放盤
  2020-03-24 北角 君譽峰 12 D 5.571 詳情 最近放盤
  2020-03-24 北角 君譽峰 21 L 6.711 詳情 最近放盤
  2020-03-24 北角 百福花園 家福閣 L座 18 A 720 9.020 @12528 詳情 最近放盤
  2020-03-23 北角 東發大廈 D座 9 8 5.000 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.