MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-02-10 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 24.500 42000 P052793 詳情
  2021-01-29 住宅 北角 城市花園 第04座 996 897 17.000 C007477 詳情
  2021-01-29 住宅 北角 城市花園 第04座 980 883 16.500 P134325 詳情
  2021-01-14 住宅 北角 城市花園 第04座 980 883 16.500 C103668 詳情
  2020-12-23 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 22.000 P078295 詳情
  2020-12-18 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 23.800 F060152 詳情
  2020-11-23 住宅 北角 城市花園 第04座 980 879 18.000 P134264 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.