MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-11-08 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 21.500 P052793 詳情
  2021-11-08 住宅 北角 城市花園 第04座 1368 1226 21.500 F060152 詳情
  2021-11-08 住宅 北角 城市花園 第04座 1048 942 15.600 P136664 詳情
  2021-06-18 住宅 北角 城市花園 第04座 980 883 16.500 C103668 詳情
  2021-05-30 住宅 北角 城市花園 第04座 996 897 18.000 P084925 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.