MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-06-02 住宅 北角 和富中心 第02座 951 844 15.500 P005161 詳情
  2023-06-02 住宅 北角 和富中心 第02座 942 847 15.000 P029380 詳情
  2023-06-02 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 18.200 C043938 詳情
  2023-04-24 住宅 北角 和富中心 第02座 1189 1039 20.000 40000 C083641 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.