MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-07-11 住宅 北角 和富中心 第16座 942 823 32000 C107136 詳情
  2020-07-07 住宅 北角 和富中心 第16座 1189 1044 23.500 P021119 詳情
  2020-06-21 住宅 北角 和富中心 第16座 942 835 17.500 P002928 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.