MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-14 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 14.000 31000 C079646 詳情
  2018-11-14 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 14.000 31000 C086604 詳情
  2018-11-13 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 13.000 P021409 詳情
  2018-11-09 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 14.500 C128422 詳情
  2018-11-09 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 14.300 C027934 詳情
  2018-10-31 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 13.600 C087844 詳情
  2018-10-30 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 15.500 C006220 詳情
  2018-09-28 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 32000 P090686 詳情
  2018-09-12 住宅 北角 城市花園 第02座 896 807 18.000 C118255 詳情
  2018-09-05 住宅 北角 城市花園 第02座 883 792 16.000 P081500 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.