MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-07-11 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 45000 C004285 詳情
  2020-07-11 住宅 北角 城市花園 第05座 1010 931 36000 C102551 詳情
  2020-07-11 住宅 北角 城市花園 第05座 1010 931 39000 P132781 詳情
  2020-07-11 住宅 北角 城市花園 第05座 996 883 33000 P002179 詳情
  2020-07-10 住宅 北角 城市花園 第05座 980 897 18.000 P113275 詳情
  2020-06-29 住宅 北角 城市花園 第05座 996 897 17.000 C007535 詳情
  2020-06-19 住宅 北角 城市花園 第05座 995 822 17.800 C102566 詳情
  2020-06-12 住宅 北角 城市花園 第05座 1251 1122 55000 C003687 詳情
  2020-05-19 住宅 北角 城市花園 第05座 1368 1226 22.500 P106462 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.