MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 36000 C128475 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 36000 C128475 詳情
  2018-11-17 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 36000 C006855 詳情
  2018-11-05 住宅 北角 城市花園 第07座 723 626 15.900 C102483 詳情
  2018-11-02 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 24.000 C086299 詳情
  2018-09-28 住宅 北角 城市花園 第07座 1173 1032 23.000 P057502 詳情
  2018-09-03 住宅 北角 城市花園 第07座 1097 966 20.000 C008110 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.