MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2019-07-15 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 29000 C093129 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 19.000 42000 C125686 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 29000 C093129 詳情
  2019-07-08 住宅 北角 城市花園 第10座 1097 924 18.500 45000 P000529 詳情
  2019-05-24 住宅 北角 城市花園 第10座 723 626 29000 C116525 詳情
  2019-04-12 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 19.000 P033086 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.