MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2021-09-06 住宅 北角 城市花園 第10座 -- -- 14.780 C117823 詳情
  2021-08-10 住宅 北角 城市花園 第10座 1168 1032 23.000 P086256 詳情
  2021-08-09 住宅 北角 城市花園 第10座 1246 1099 21.000 C091491 詳情
  2021-07-11 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 22.000 C068931 詳情
  2021-07-09 住宅 北角 城市花園 第10座 687 596 23000 C082341 詳情
  2021-06-18 住宅 北角 城市花園 第10座 1150 1012 22.000 C068931 詳情
  2021-06-18 住宅 北角 城市花園 第10座 687 596 10.800 C134711 詳情
  2021-06-16 住宅 北角 城市花園 第10座 687 596 10.800 C134711 詳情
  2021-06-05 住宅 北角 城市花園 第10座 1125 1012 33000 P082568 詳情
  2021-06-05 住宅 北角 城市花園 第10座 1246 1099 19.800 P115055 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.