MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2020-09-28 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 18000 C095668 詳情
  2020-09-28 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 17500 P089655 詳情
  2020-09-25 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 8.500 P093656 詳情
  2020-09-24 住宅 北角 港輝豪庭 821 531 23500 P133095 詳情
  2020-09-23 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 7.280 P121317 詳情
  2020-09-20 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 8.500 P111180 詳情
  2020-09-08 住宅 北角 港輝豪庭 658 426 8.500 P093656 詳情
  2020-09-05 住宅 北角 港輝豪庭 535 337 18000 C095668 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.