MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2020-05-19
上載日期 2020-06-12
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 FU KING COURT , CHING WAH ST 18-24
清華街18-24號 , 富景閣
層數 11
單位 F
成交價(HK$) 售 5.180 百萬
入伙日期 1985
地契年期 2047 (尚餘27年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.