MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2020-05-17
上載日期 2020-06-30
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 FU BONG MANS , TSAT TSZ MUI RD 106-110
七姊妹道106-110號 , 富邦大廈
層數 2
單位 B
成交價(HK$) 售 6.800 百萬
入伙日期 1985
地契年期 2013 (尚餘-7年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註 FR,
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.