MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2020-06-14
上載日期 2020-07-07
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 CONWELL MAN , WHARF RD 114-126
和富道114-126號 , 康華大廈
層數 7
單位 B
成交價(HK$) 售 7.500 百萬
入伙日期 1974
地契年期 2071 (尚餘50年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.