MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2020-06-27
上載日期 2020-07-17
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 CHING FAI TERR , CHING WAH ST 4-8
清華街4-8號 , 清暉台
層數 20
單位 A
成交價(HK$) 售 9.580 百萬
入伙日期 1985
地契年期 2072 (尚餘51年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.