MSN : asia2009@live.hk
  
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2020-10-02
上載日期 2020-10-27
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 FU FUNG BLDG , TSING FUNG ST 5-7
清風街5-7號 , 富豐樓
層數 5
單位 B
成交價(HK$) 售 5.680 百萬
入伙日期 1974
地契年期 2072 (尚餘52年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註 RF,
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.