MSN : asia2009@live.hk
 
 
Powered by
Property.hk
新聞
土地註冊處
電話 : /
合約詳情
成交日期 2023-04-27
上載日期 2023-05-12
合約性質
地區 北角
大廈 / 地址 WAN WAH MAN , KING WAH RD 1-3
京華道1-3號 , 宏華閣
層數 15
單位 B
成交價(HK$) 售 4.720 百萬
入伙日期 1988
地契年期 2028 (尚餘4年)
物業用途 住宅
座向
間格
裝修
備註
來源 土地註冊處
位置圖

返回前頁

 


Copyright © Asia Property Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.